Home
MarisSonores

Oprichting

Mijn eerste kennismaking met Maris Sonores was op 14 maart 1968, 5 dagen na aankomst in de polder, bij het officieële ontvangst van de nieuwe bewoners in het 'Kofschip' (nu de’Gouden Ploeg'). Ik werd door Dokter Ekker (huisarts) aangebracht als lid in mei 1968.ln 1997 heb ik via Maris Sonores van de KNF een speld mogen ontvangen van 40 jaar amateur muziek beoefening.

In het notulenboek werd als oprichtingsvergadering genoemd 14 mei 1965 in de aula van de openbare lagere school te Biddinghuizen (op het briefhoofd staat vermeld 10 mei). Er was eenvoorbereidings commissie gevormd uit de heer J. van Assem voorzitter, C. Visser secretaris, T. de Vries en J. Rodermond als leden, de heer Maasland heeft als lid van deze commissie bedankt wegens drukke werkzaamheden. Deze commissie had de oprichtingsvergadering belegd, de voorzitter memoreerde de belangrijkheid van een muziekvereniging in een dorp ter opluistering van feestelijkheden. Twee bestuursleden bedankten al voor de eerste repetitie begon.

Uit de voorbereidings commisie wil ik twee personen in het bijzonder noemen, aangezien deze mensen de aanzet voor een muziekvereniging gegeven hebben, namelijk De heer van Assem en de heer Visser.

De heer van Assem heeft veel tijd en energie gestoken in de vereniging: als tuba B bas-blazer. Hij heeft voor zijn inzet de erepenning van de gemeente Dronten ontvangen.

De heer C Visser (de vader van ons huidige lid Kees Visser) is tot eind 1972 secretaris geweest. Hij moest toen om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen, voor de oprich­ting en het eerste jaar van de muziekvereniging heeft hij met name voor veel jonge leden van de buitenwegen gezorgd.

Het tijdstip van de oprichting was gekozen i.v.m. de sterke uitbreiding van het dorp met ongeveer 350 personen per jaar. Biddinghuizen had in 1965 ongeveer 1000 inwoners met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar (50% was jonger dan 10 jaar)

Op de vergadering waren 11 belangstellende aanwezig die zich opgaven als muzikant. Er waren 13 toezeggingen en 4 commissieleden, dat waren al 28 leden. Dat aantal leden werd voldoende geacht om tot oprichting over te gaan.

Van de opgegegeven leden is er momenteel nog een lid van onze vereniging, namelijk C. Visser.

Uit de vergadering kwam het voorstel om de commissie-leden als voorlopig bestuur te laten fungeren. Daarna kwam de vraag wanneer de repetities kunnen beginnen, maar zover was het nog lang niet.

Er werd gekozen voor een algemene muziekvereniging, zodat iedereen lid kon worden, ongeacht zijn of haar kerkelijke of politieke overtuiging. Door de Rijksdienst IJsselmeerpolders werden nieuwe bewoners met zorg geselecteerd, mensen die op verenigingen - en op politiek gebied actief waren genoten de voorkeur om in de polder te wonen. Hierdoor was er een behoorlijk aantal personen met een HaFaBra- (=HArmonie-FAnfare-BRassband) verleden uit alle delen van Nederland in Biddinghuizen aanwezig, de statuten werden vast­gesteld op 05-08-1965 in een algemene vergadering. In een algemene vergade­ring op 22-03-1966 werd het huis­houdelijk regelement vastgelegd.

In 1975 werd werd voor het eerst gesproken over de oprichting van een majorette-peleton, deze voor­stellen werden naar de ijskast ver­wezen. Op 26 september 1977 werden de majorettes met uniforme kleding aan de bevolking van Biddinhuizen voorgesteld, een groep van minirettes leeftijd van 6 tot en met 8 jaar startte op 3 maart 1982.

Instrumentarium en financiën.

Er kon de eerste maanden nog niet gerepeteerd worden door gebrek aan instrumenten, maar vergaderd en overlegd werd er bijna iedere week. De financiën vormden het groot­ste probleem: een startende muziekvereniging met helemaal geen geld is een moeilijk zaak. Het streven was om in sept. 1965 de repetities te starten met een fanfare en tam­boers.

De muziekhandel v.d.Glas uit Heerenveen werd uitgenodigd op een bestuursvergadering om over de aanschaf van het instrumentarium te praten.

Hun voorstel was om de eerste twee jaren instrumenten te huren voor f 1500,- en dan na twee jaar een nieuwe bezetting te kopen voor f 16.000.- dan werd de huur van die f 1500,- kwijtgescholden. Een slim voorstel: de firma was verzekerd dat een nieuwe bezet­ting geleverd kon worden, bovendien met een korting van maar f1500,- op een bedrag van f 16.000,- is dat minder dan 10 % op het aankoopbedrag.Er werd een financiële actie gestart, de opbrengst hiervan was f 3000,-. Ook vond er een gesprek plaats met de heer van Aalderen, waarnemend landdrost van het Openbaar Lichaam, wat een door hen beschikbaar gesteld bedrag van f 7500,- opleverde. Samen met de f 3000,- die de actie had opgebracht, kwam dat neer op f 10500,-. ,-. Ook kwam er uit het Anjerfonds 10% van de totale aanschaf der instrumenten. Voor dit bedrag werden 25 instrumenten gele­verd. Deze instrumenten werden 3 september 1965 tentoongesteld in de etalage van de firma Disselhorst (nu de Huishoudbeurs).

Toen 8 september de eerste repetitie begon was het benodigde geld voor 25 blaasinstru­menten beschikbaar, maar er was geen geld meer voor trommels en bladmuziek. Daarom stelde het bestuur voor om f 2500,- te lenen bij de bank. De tamboers oefenden eerst op houten plankjes, later werden er 8 trommen aangeschaft, 4 platte en 4 half diepe trom­men. Deze tamboers traden voor het eerst op bij de intocht van de Sint in 1965.Als contributie moest het volgende betaald worden: jeugd tot 18 jaar 50 cent en volwassenen l gulden per week. Om de grootste financiële zorg te verhelpen werd een donateurs actie gestart (in dit comité was de heer Tichelaar vertegenwoordigd), het minimum bedrag was 5 gulden per donateur.

Naamgeving

De naam moest volgens het bestuur wat met muziek en de omgeving (polder/zee) te maken hebben.

Na een aantal vergaderingen, waar men niet tot een besluit kon komen, werd op 8 juni 1965 de latijnse naam Maris Sonores voorgesteld door Rens v.d.Heijden.

Ook genoemd werden: Biddinghuizer Fanfare, O.N,A. (Ontspanning Na Arbeid),

Rietvink, Zeester, Terra Nova e.a.

Er werd een stemming gehouden tussen twee latijnse namen: Terra Nova (nieuw land

Maris Sonores(geluïden der zee).

Het bestuur had blijkbaar niet veel vertrouwen in het latijns van Rens v.d. Heijden, want er werd eerst gecontroleerd of Maris Sonores inderdaad geluiden der zee betekende voor ze akkoord gingen.

Hiermee kwam er toch een originele naam uit de bus.

In het begin van de eeuw werden een aantal socialistisch gezindemuziekverenigingen opgericht met namen als Kunst Na Arbeid. In het zuiden en oosten komen namen als St. Cecilia veelvuldig voor. Bij christelijke verenigingen zag men namen als de Bazuin.

Algemene namen waren bv. Crescendo (Harderwijk). Ook namen van het Koninklijk huis waren erg intrek, zoals Wilhelmina. De in Engeland zo gebruikelijke bedrijfskorpsen zoals Brighous & Rastick band (Nationaal kampioen '98) zijn in Nederland ook bekend, b.v. Philips harmonie.

Het Ledental

Bij de oprichting bedroeg het aantal leden 28. Er werden bij de eerste repetitie l bas, 2 trombones, l tuba, 6 bugels, 2 pistons, 2 trompetten, 2 alt-hoorns, 2 corhoorns en l bariton uitgereikt.Het ledental liep in 1966 terug naar 18 een aantal leden hadden zich laten overhalen en bleken toch hun muzikale kwaliteiten over schat te hebben.Onder leiding van dirigent/instructeur Wagensveld steeg het aantal bij fanfare en daalde het bij de tamboers (zie leiding). Daarna bleef het een aantal leden jaren constant (rond de 30).

In 1975 nam het aantal leden bij de drumband sterk toe, zodat er nieuwe trommen aangeschaft moesten worden. Een grote aanwas ontstond ook toen er een mini- en majorette korps bij kwamen, nl. 21 en 24 jeugd leden.In 1980 waren er 97 leden, bij het 25 jarig bestaan 100, daarna is het gezakt en nu beweegt het zich tussen de 80 en 90, De grootste schommelingen ontstaan meestal bij het mini- en majorettekorps.

De leiding

De fanfare stond van 1965 tot 1968 onder leiding van dhr. Zalk uit Dronten, toen deze ging verhuizen heeft het bestuur naar een andere dirigent omgezien, deze werd gevonden bij dhr. Wagensveld, beroeps militair uit 't Harde, van 1968 tot 1970. Die vertrok naar Assen als bariton blazer bij de Johan Willem Friso Kapel.

Daarna volgden de dirigenten in een rap tempo; dhr. van Uffelen, dhr. van Loo, dhr. Schoenmakers, dhr, Hilverdink (deze was zo onbekwaam dat hij vaak aan leerlingen ant­woorden moest vragen) en daarna dhr. Mengveld. Vanaf september 1971 kwam dhr. van Zadelhoff , welke ruim 27 jaar voor de fanfare heeft gestaan.

In eerste instantie werd voor de tamboers dhr. Maas uit Ens benaderd, door de te hoge reiskosten is deze afgeketst (over Kampen). Omdat de kas leeg was werd er besloten dat dhr Woerting (lid) de instructie ging verzorgen ("65 en '66) -Van '67 tot '68 werd dit gedaan door dhr. Quax, ook lid van de vereniging. Bij de komst van dhr. Wagensveld als dirigent van de Fanfare werd deze ook instructeur bij de tamboers. In '69 stuurde hij alle tamboers naar huis omdat deze weigerden muziek te leren lezen, zo heeft Maris Sonores het tijdelijk zonder tamboers moeten stellen. Tot de komst van dhr. van Dam uit Emmeloord hebben de leden Kleefstra en Verbeek de instructie verzorgd, In "78 is dhr. van Dam opgevolgd door dhr. de Groot uit Ermelo.

Door onenigheid binnen de drumband waren er enkele leden vertrokken naar Dronten. Arie Hoogers was de opvolger en heeft de drumband omgevormd tot mallet band, wat inhoud dat er zowel gestemd-, als ongestemd slagwerk kwam. Onder zijn leiding werd er zeer veel succes geboekt bij diverse concoursen en festivals. Wanneer hij om gezondheid redenen moest bedanken nam, Peter Does zijn taak over. ook onder zijn leiding werden en worden er nog steeds diverse festivals en concoursen bezocht De verslagen zijn niet erg duidelijk wat betreft de leiding van de majorettes, in het begin wordt vooral de namen van Marjan de Winter en Zwannet Sluyer genoemd. Van 1986 tot 1990 staan de groepen onder leiding van Hanneke Willems.

Daarna volgen enkele instructrices elkaar in snel tempo op. De laatste jaren heeft Greetje Kuiers de leiding en wordt er regelmatig aan wedstrijden en festivals deelgenomen.

Concours en optredens

In 1976 werd er door een kwartet blazers deel genomen aan een solisten concours, wat geen succes was, want men kreeg geen prijs.

Op 15 juni 1969 nam de fanfare voor het eerst deel aan een concours in Malden; een tweede prijs.

Begin 1973 werd er een boerenkapel gestart, deze trad op bij carnaval, paarden veilingen in Dronten en op uitnodiging bij andere festiviteiten.

Door de fanfare werd gedurende vele jaren op eerste kerstdag opgetreden, tijdens volkskerstzang en in een aantal openlucht en andere bijzondere kerstdiensten. Nu nog steeds spelen de leden van de fanfare kerst liederen tijdens de morgen glorie van eerste kerstdag

Vanwege te weinig animo werden er verder geen concoursen en festivals bezocht door de fanfare.

Bij de drumband werden de eertste concoursen bezocht met dhr. de Groot. Met dhr. Hoogers deden zij mee als mallet band. En met Peter Does gingen zij op concours in Hoogeloon: tweede prijs en doen elk twee jaar mee aan het festival in...

In 1981 werd er door de majorettes voor het eerst deelgenomen aan een wedstrijd in Putten. Nu nog steeds doen ze vele malen per jaar mee aan diverse wedstrijden.

Uniformen

Handel en Nijverheid van Biddinghuizen verzocht in 1970 Maris Sonores om in het vervolg in uniforme kleding op te treden, maar zij waren niet voornemens om veel financiële steun te verlenen. Het bestuur antwoordde hierop dat zij de finan­ciële middelen op korte termijn niet bij elkaar konden krijgen. In 1972 werd er een uniformen commissie opgericht. Op 27 november 1974 bij de intocht van St. Nicolaas was het zover en kon er opgetreden in uniformenkleding. Het resultaat was een uniform, waar we 17 jaar mee gedaan hebben. Het tweede uniform had minder voeten in aarde, de grootste bijdrage werd geleverd door de opbrengst van de sponsorloop, ƒ 5000,- van het Anjerfonds, een renteloze lening van de gemeente van ƒ10.000,- en een reservering door de vereniging. De presentatie van het tweede uniform vond plaats op 5 mei 1990, bij de keuze van dit uniform waren ruim 80 leden aanwezig.

Het vervolg

Het 10-jarig bestaan werd op 17 en 18 juni gevierd in een loods van loonwerker de Waard m.m.v. Saskia &Serge en Johnny Kraaikamp, een rondgang door het dorp werd gemaakt door 'Constatia' uit Etten Leur. Ook werkten mee: de Eendracht uit Dronten, Amor Musue uit Swifterbant en TML uit Lelystad. In 1978 werd er een financiële actie gestart om de z.g. groep Dopma (leerlingen van de fanfare) van een instrument te voorzien. Dit waren renteloze aandelen waar­van jaarlijks 10% uitgeloot werd. Dit werd een groot succes ƒ18.000,-. Ook later bij het uitloten hoefde een groot gedeelte niet uitgekeerd te worden. In 1981 is er een jeugdbestuur gekomen, dit heeft slechts enkele jaren bestaan, ook heeft de vereniging zich aangesloten bij het Noord Veluws Verband. In april 1984 startte er en groep leerlingen bij de muziekschool. Het 20-jarig bestaan werd gevierd met een taptoe van de polderkorpsen en Crescendo uit harderwijk, met nog een feestavond voor de leden. In oktober 1986 volgde Henk de Beurs Jan van Assem als voorzitter op. Bij het 25-jarig bestaan werd er op 5 mei de nieuwe uniformen getoond. (1990). Op 28 april was er een muziekfestival, op 10 mei een receptie, op 11 mei een feestavond voor de leden met aanhang en op 23 mei een taptoe. Na bijna 10 jaar neemt Henk de Beurs afscheid als voorzitter met een periode van bijna 2 jaar waarneming door de vice voorzitter, opgevolgd door Cees Visser. Nog één lid moet extra genoemd worden en dat is Bert van Gilst. Hij heeft 25 jaar de kas beheert en bij de bazar was hij ook al die tijd de man die de kar moest trekken. Toen hij in 1973 penningmeester werd trof hij een puinhoop aan op financieel gebied ( dit was al eens eerder voorgekomen). Hij heeft de kas en voortreffelijke manier beheert en de laatste jaren heeft Maris Sonores geen echte financiële problemen meer gekend.

Samenvattend

Van de secretaresse heb ik de verslagen van de bestuursvergaderingen ontvangen vanaf 17 mei 1965 tot 14 maart 1978 en de verslagen van de ledenvergadering en jaarverslagen van 14 mei 1965 tot 24 oktober 1990. Deze verslagen waren soms niet erg duidelijk en soms onvolledig. Dus het kan zijn dat dit verslag niet compleet is of dat er sommige dingen niet juist zijn weergegeven, hiervoor mijn excuus. Maris Sonores is nog een complete algemene muziekvereniging met onderdelen die alle 3 even belangrijk zijn. Houden zo.

 

Gerrit Baijense